działalność stowarzyszenia AMICITIA

sposoby działania Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:


 organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych,
edukacyjnych, teatralnych oraz filmowych


 propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez
organizację wystaw, odczytów, warsztatów, prelekcji, konferencji, seminariów, plenerów
artystycznych, wyjazdów studyjnych, 


 organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, paneli tematycznych, konkursów,
spotkań, performance'ów, licytacji, odczytów, koncertów, organizowanie imprez kulturalnych i
artystycznych,


 działalność wydawniczą i redakcyjną oraz multimedialną, blogerską, prowadzenie stron WWW
oraz blogów tematycznych, oraz kont we wszystkich mediach społecznościowych i innych
komunikatorach,


 finansowe, rzeczowe, informacyjne i pomocowe wspieranie dzieci, młodzieży studentów, osób
utalentowanych w różnym wieku, niepełnosprawnych 


 przyznawanie stypendium twórczego dla osób uzdolnionych w dziedzinach artystycznych oraz
technicznych w tym także przyznawanie stypendium socjalnego dla osób potrzebujących,


 przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek
posiadających zdolność prawną,


rozwijanie wolontariatu: organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy,
tworzenie bazy danych wolontariuszy,


 ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych 


 współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,


 współpracę z organami władzy centralnej i terytorialnej, samorządami, innymi jednostkami w
kraju i za granicą, a także mediami i organizacjami pozarządowymi,


 

 

 

cele Stowarzyszenia

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, artystycznej, teatralnej,
literackiej, a także związanej z nowymi technologiami i innowacjami oraz cyberprzestrzenią .
Stowarzyszenie działa w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się, utalentowanych
jednostek bez statusu ucznia lub studenta, studentów, młodych artystów, artystów, młodych
inżynierów, osób utalentowanych w każdym wieku, uchodźców, uchodźców wojennych w rozumieniu
przepisów prawa a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz wszystkich wyżej wymienionych
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Statut AMICITIA

POBIERZ STATUT

Stowarzyszenie AMICITIA

Nest Bank

Nr konta do wpłat :

52 1870 1045 2078 1075 0539 0001

kod SWIFT :

WSPOMAGAM

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

kontakt@amicitia-ngo.pl

+48 505 236 219

+48 798 230 619